Islamic Information and Quran Class Quran Translation

1- สูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ

2- สูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮ

3- สูเราะฮฺ อาล อิมรอน

4- สูเราะฮฺ อัน-นิสาอ์

5- สูเราะฮฺ อัล-มาอิดะฮฺ

6- สูเราะฮฺ อัล-อันอาม

7- สูเราะฮฺ อัล-อะอฺรอฟ

8- สูเราะฮฺ อัล-อันฟาล

9- สูเราะฮฺ อัต-เตาบะฮฺ

10- สูเราะฮฺ ยูนุส

11- สูเราะฮฺ ฮูด

12- สูเราะฮฺ ยูสุฟ

13- สูเราะฮฺ อัร-เราะอฺด์

14- สูเราะฮฺ อิบรอฮีม

15- สูเราะฮฺ อัล-หิจญ์รฺ

16- สูเราะฮฺ อัน-นะห์ลฺ

17- สูเราะฮฺ อัล-อิสรออ์

18- สูเราะฮฺ อัล-กะฮ์ฟฺ

19- สูเราะฮฺ มัรยัม

20- สูเราะฮฺ ฏอฮา

21- สูเราะฮฺ อัล-อันบิยาอ์

22- สูเราะฮฺ อัล-หัจญ์

23- สูเราะฮฺ อัล-มุอ์มินูน

24- สูเราะฮฺ อัน-นูร

25- สูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน

26- สูเราะฮฺ อัช-ชุอะรออ์

27- สูเราะฮฺ อัน-นัมล์

28- สูเราะฮฺ อัล-เกาะศ็อศ

29- สูเราะฮฺ อัล-อันกะบูต

30- สูเราะฮฺ อัร-รูม

31- สูเราะฮฺ ลุกมาน

32- สูเราะฮฺ อัส-สัจญ์ดะฮฺ

33- สูเราะฮฺ อัล-อะห์ซาบ

34- สูเราะฮฺ สะบะอ์

35- สูเราะฮฺ ฟาฏิร

36- สูเราะฮฺ ยาสีน

37- สูเราะฮฺ อัศ-ศอฟฟาต

38- สูเราะฮฺ ศอด

39- สูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร

40- สูเราะฮฺ ฆอฟิร

41- สูเราะฮฺ ฟุศศิลัต

42- สูเราะฮฺ อัช-ชูรอ

43- สูเราะฮฺ อัช-ซุครุฟ

44- สูเราะฮฺ อัด-ดุคอน

45- สูเราะฮฺ อัล-ญาษิยะฮฺ

46- สูเราะฮฺ อัล-อะห์กอฟ

47- สูเราะฮฺ มุหัมมัด

48- สูเราะฮฺ อัล-ฟัตห์

49- สูเราะฮฺ อัล-หุญุรอต

50- สูเราะฮฺ กอฟ

51- สูเราะฮฺ อัซ-ซาริยาต

52- สูเราะฮฺ อัฏ-ฏูร

53- สูเราะฮฺ อัน-นัจญ์มฺ

54- สูเราะฮฺ อัล-เกาะมัร

55- สูเราะฮฺ อัร-เราะห์มาน

56- สูเราะฮฺ อัล-วากิอะฮฺ

57- สูเราะฮฺ อัล-หะดีด

58- สูเราะฮฺ อัล-มุญาดิละฮฺ

59- สูเราะฮฺ อัล-หัชร์

60- สูเราะฮฺ อัล-มุมตะหะนะฮฺ

61- สูเราะฮฺ อัศ-ศ็อฟ

62- สูเราะฮฺ อัล-ญุมุอะฮฺ

63- สูเราะฮฺ อัล-มุนาฟิกูน

64- สูเราะฮฺ อัต-ตะฆอบุน

65- สูเราะฮฺ อัฏ-เฏาะลาก

66- สูเราะฮฺ อัต-ตะห์รีม

67- สูเราะฮฺ อัล-มุลก์

68- สูเราะฮฺ อัล-เกาะลัม

69- สูเราะฮฺ อัล-ห๊ากเกาะฮฺ

70- สูเราะฮฺ อัล-มะอาริจญ์

71- สูเราะฮฺ นูหฺ

72- สูเราะฮฺ อัล-ญิน

73- สูเราะฮฺ อัล-มุซซัมมิล

74- สูเราะฮฺ อัล-มุดดัษษิร

75- สูเราะฮฺ อัล-กิยามะฮฺ

76- สูเราะฮฺ อัล-อินซาน

77- สูเราะฮฺ อัล-มุรสะลาต

78- สูเราะฮฺ อัน-นะบะอ์

79- สูเราะฮฺ อัน-นาซิอาต

80- สูเราะฮฺ อะบะสะ

81- สูเราะฮฺ อัต-ตักวีร

82- สูเราะฮฺ อัล-อินฟิฏอร

83- สูเราะฮฺ อัล-มุฏ็อฟฟิฟีน

84- สูเราะฮฺ อัล-อินชิกอก

85- สูเราะฮฺ อัล-บุรูจญ์

86- สูเราะฮฺ อัฏ-ฏอริก

87- สูเราะฮฺ อัล-อะอฺลา

88- สูเราะฮฺ อัล-ฆอชิยะฮฺ

89- สูเราะฮฺ อัล-ฟัจญ์รฺ

90- สูเราะฮฺ อัล-บะลัด

91- สูเราะฮฺ อัช-ชัมส์

92- สูเราะฮฺ อัล-ลัยล์

93- สูเราะฮฺ อัฎ-ฎุหา

94- สูเราะฮฺ อัช-ชัรห์

95- สูเราะฮฺ อัต-ตีน

96- สูเราะฮฺ อัล-อะลัก

97- สูเราะฮฺ อัล-ก็อดรฺ

98- สูเราะฮฺ อัล-บัยยินะฮฺ

99- สูเราะฮฺ อัซ-ซัลซะละฮฺ

100- สูเราะฮฺ อัล-อาดิยาต

101- สูเราะฮฺ อัล-กอริอะฮฺ

102- สูเราะฮฺ อัต-ตะกาษุร

103- สูเราะฮฺ อัล-อัศร์

104- สูเราะฮฺ อัล-ฮุมะซะฮฺ

105- สูเราะฮฺ อัล-ฟีล

106- สูเราะฮฺ กุร็อยช์

107- สูเราะฮฺ อัล-มาอูน

108- สูเราะฮฺ อัล-เกาษัร

109- สูเราะฮฺ อัล-กาฟิรูน

110- สูเราะฮฺ อัน-นัศร์

111- สูเราะฮฺ อัล-มะสัด

112- สูเราะฮฺ อัล-อิคลาศ

113- สูเราะฮฺ อัล-ฟะลัก

114- สูเราะฮฺ อัน-นาส

Choose language

Choose สูเราะฮฺ

Choose tafseer

Participate

Bookmark and Share